تبادل تجربه

search
تبادل تجربه را به عنوان راه حل سریع دستیابی به موفقیت بدانیم. با توجه به اهمیت آگاهی از تجارب یکدیگر، ضروری است که این تجارب را به صورت ساده و بدون ابهام بدانیم و با اطلاع از آن، راه دستیابی به توفیق را تسهیل کنیم.