تبادل تجربه

تبادل تجربه را به عنوان راه حل سریع دستیابی به موفقیت بدانیم. با توجه به اهمیت آگاهی از تجارب یکدیگر، ضروری است که این تجارب را به صورت ساده و بدون ابهام بدانیم و با اطلاع از آن، راه دستیابی به توفیق را تسهیل کنیم.