امور مدنی

امور مدنی مجموعه اموری است که مرتبط با حقوق قانونی اشخاص در دادگاه‌های حقوقی است و برای اثبات آن باید از طریق دادگاه‌های حقوقی یا شورای حل اختلاف اقدام شود. ما تمام مقالات مرتبط با این موضوع را در این بخش قرار داده‌ایم.