قرارداد اجاره مخزن، اجاره نامه مخزن را چگونه بنویسیم؟

مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
قرارداد اجاره مخزن

به طور کلی، مخازن در اشکال متنوعی برای نگهداری از انواع مایعات گرم یا سرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما نیز ممکن است به اقتضای مصرف خود، به استفاده از انواع مختلف مخازن نیازمند شوید. در این راستا، یکی از روش‌های مناسب، تهیه آن‌ها به واسطه قرارداد اجاره است. در اینجا توجه داشته باشید که برای اجاره مخازن، ابتدا باید قراردادی را در این خصوص تنظیم کنید. این قرارداد، نمونه قرارداد اجاره مخزن نام دارد. به سبب این قرارداد، تمام جزئیات استفاده از مخزن و حدود روابط اجاره دهنده و اجاره کننده آن مشخص می‌شود. در این مقاله، قصد داریم که برای شما چهارچوب کلی حاکم بر این قرارداد را توضیح دهیم.

در مواردی ممکن است که اشخاص تمایل داشته باشند که به جای اجاره مخزن، آن را به صورت دائم در اختیار داشته باشند. برای این منظور، می‌توانند با استفاده از قرارداد ساخت مخازن ، مسئولیت ساخت مخزن مورد نظرشان را به پیمانکار بسپارند.

نمونه قرارداد اجاره مخازن به چه منظور استفاده می‌شود؟

در بسیاری از موارد، اشخاص به جای خریداری مخازن و متحمل شدن هزینه‌های بالای آن، ترجیح می‌دهند که مخازن را با شرایط معینی اجاره کنند. در این مواقع، با انعقاد نمونه قرارداد اجاره مخزن ، اشخاص می‌توانند برای یک بازه زمانی مشخص و موقتی، از منافع مخزن یا مخازن مورد نظرشان بهره مند شوند. البته این بهره برداری به صورت رایگان نیست، بلکه اجاره کننده مخزن ملزم است که مبلغی را به عنوان اجاره بها، به اجاره دهنده آن پرداخت ‌کند. به موجب انعقاد این قرارداد، به اجاره دهنده مخزن، موجر و به اجاره کننده آن مستاجر گفته می‌شود.

نمونه قرارداد اجاره مخازن ، از چه قانونی تبعیت می‌کند؟

قبل از توضیح اینکه این قرارداد تحت چه نظام قانونی قابل تنظیم است، ابتدا باید به نکته‌ای در این زمینه اشاره داشت. به طور کلی، انواع قراردادهای اجاره، به عنوان عقود معین شناخته می‌شوند. معین بودن عقود به چه معنا است؟ معین بودن برخی از قراردادها به این معنا است که شما موظف هستید برای تنظیم و انعقاد آن‌ها، از چهارچوب‌های پیش بینی شده در قانون پیروی کنید. یعنی تنظیم چنین قراردادهایی بدون توجه به اصول منحصر به فرد آن‌ها، قرارداد تنظیم شده شما را بی اعتبار می‌کند.

در این خصوص نمونه قرارداد اجاره مخزن نیز به عنوان یک نوع اجاره نامه ، ماهیتی معین دارد و باید مطابق با اصول مرتبط با آن که در مواد 466 الی517 قانون مدنی مطرح شده است تنظیم شود. پس موجر و مستاجر نمی‌توانند با یکدیگر توافق کنند که از مفاد قانونی دیگری برای تنظیم و انعقاد این قرارداد استفاده نمایند.

تاثیر اراده موجر و مستاجر در انتخاب برخی از شرایط حاکم بر اجاره نامه مخزن

با توجه به آنچه که در قسمت قبل بیان شد، در برخی از حالات، طرفین نمونه قرارداد اجاره مخزن قادر خواهند بود شرایطی را برای این قرارداد در نظر بگیرند. در این قسمت برخی از این حالات را برای شما بررسی می‌کنیم. به طور کلی، تحت مواد 466 الی 517 قانون مدنی، برخی قواعد ماهیت آمرانه یا اَمری دارند. به این صورت که موجر و مستاجر نمی‌توانند به هیچ نحو در قرارداد اجاره فی مابین خود، بر خلاف این قواعد توافق کنند. برای مثال شرط عدم تسلیم مخزن یا مخازن در این قرارداد، به عنوان یکی از شروط خلاف قواعد آمره تلقی می‌شود که قرارداد را از لحاظ صحت با مشکل روبرو می‌کند.

همچنین ذیل مواد مزبور، برخی قواعد، ماهیت تکمیلی دارند. این قواعد تنها قواعد اَمری را تکمیل می‌کنند و شرط خلاف آن‌ها در قرارداد قابل تصور است. برای مثال، توافق در خصوص این مسئله که مخزن یا مخازن، در زمانی غیر از زمان انعقاد قرارداد اجاره تسلیم شود، یک شرط خلاف قواعد تکمیلی است زیرا به طور کلی اصل بر آن است که مخزن یا مخازن، در زمان انعقاد قرارداد از سوی موجر به مستاجر تسلیم شوند. باید توجه داشت که توافق در خصوص چنین شرطی، مشکلی را برای قرارداد ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، شما به عنوان یکی از طرفین نمونه قرارداد اجاره مخزن ، قادر خواهید بود که در خصوص مسائلی فراتر از مواد 466 تا 517 قانون مدنی، با طرف دیگر خود توافقاتی را داشته باشید. در این زمینه توجه کنید که چنین توافقاتی باید با توجه به شرایط مقرر در ماده 10 قانون مدنی تنظیم شوند. به این صورت که این شرایط باید دارای مشروعیت باشند. مشروع بودن در این زمینه به این معنا است که شما باید مواردی را برای این قرارداد در نظر بگیرید که با موازین شرعی و قانونی هم راستا باشند.

مشخصات موجر و مستاجر قرارداد اجاره مخزن

شما باید در این قسمت، اطلاعات هویتی موجر و مستاجر را دقیقا وارد کنید. قید اطلاعات در این قسمت، همراه با آثاری است. به این معنا که اگر اختلافاتی از نمونه قرارداد اجاره مخزن پیش آید، ابلاغیه‌ها بر اساس این اطلاعات به طرفین ارسال خواهد شد. بنابراین شما می‌توانید برای کسب اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در قرارداد، کپی اسناد شناسایی طرفین را به قسمت پیوست ضمیمه کنید.

بنابراین در این بخش، برای موجر یا مستاجر حقیقی، اطلاعاتی را همچون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس و شماره تلفن و برای موجر یا مستاجر حقوقی، اطلاعاتی همچون نام شخص، نام نماینده آن، شماره ثبتی، کد اقتصادی، آدرس و شماره تلفن را قید کنید. همچنین توجه به اهلیت قانونی موجر و مستاجر، یک نکته مهم است که شما باید در زمان تنظیم این قرارداد بدان توجه داشته باشید. به همین منظور در زمان تنظیم این قرارداد، به بالغ، عاقل و رشید بودن موجر و مستاجر دقت کنید.

موضوع قرارداد اجاره مخزن چه چیزی است؟

موضوع این قرارداد، اجاره مخزن یا مخازن است. برای انعقاد آن نیز شما موظف هستید که موضوع قرارداد و تمامی اوصاف حاکم بر آن را به صورت دقیق و جزئی در قرارداد درج کنید. برای مثال؛ شما نمی‌توانید در این قسمت بیان کنید که موضوع قرارداد، یک عدد مخرن است زیرا این توصیف مبهم است و قرارداد اجاره را باطل می‌کند.

پس با توجه به موارد فوق، در این قسمت تعداد مخازن، نوع، جنس، مورد مصرف و بر حسب مورد، کارخانه تولید کننده آن‌ها را بنویسید. یکی از آثار ذکر دقیق اوصاف حاکم بر مخازن، این است که موجر تعهد دارد مخزن یا مخازنی را به شما تسلیم کند که در بردارنده ویژگی‌های مطرح شده در این قسمت باشد. بنابراین تحویل مخازنی که مطابق با این اوصاف نیستند، برای شما به عنوان مستاجر، حق فسخ نمونه قرارداد اجاره مخزن را به وجود می‌آورد.

نوشتن مدت در قرارداد چه اهمیتی دارد؟

نمونه قرارداد اجاره مخزن ، ماهیت موقتی دارد. بنابراین شما حتما باید در این قرارداد یک بازه زمانی مشخصی را برای بهره مندی مستاجر از منافع مخازن تعیین کنید. در این زمینه نیز ماده 468 قانون مدنی، عدم تعیین مدت برای این قرارداد را به عنوان سببی برای باطل شدن آن معرفی می‌کند.

علاوه بر تعیین مدت، شما باید زمان آغاز مدت تعیین شده را نیز در متن قرارداد مشخص کنید. عدم تعیین این مدت، خدشه‌ای را به صحت قرارداد وارد نمی‌کند. در این موارد، زمان امضای نمونه قرارداد اجاره مخزن ، به عنوان ملاک آغاز مدت قرارداد مورد نظر قرار می‌گیرد.

اجاره بهای قرارداد چگونه تعیین می‌شود؟

نمونه قرارداد اجاره مخزن ، یک قرارداد معوض است. یعنی برای آن عوض در نظر گرفته می‌شود. این مساله به این معنی است که مستاجر نمی‌تواند از منافع مخازن برخوردار شود اما پولی را در ازای آن به موجر پرداخت نکند. بنابراین تعیین اجاره بها نیز، یکی از ارکان اساسی این قرارداد به شمار می‌رود. اجاره بهای مخازن و نیز نحوه پرداخت آن، بر اساس توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود. یعنی طرفین قرارداد می‌توانند در خصوص میزان اجاره بها با یکدیگر توافق کنند و توافق نهایی خود را در متن قرارداد بنویسند. نکته مهم در این خصوص این است که بعد از تعیین مبلغ اجاره بها در قرارداد، هر دو طرف ملزم هستند که به آن مبلغ متعهد باشند. یعنی مستاجر باید دقیقا همان میزان را بپردازد و موجر نیز نمی‌تواند مبلغی بیش از آن را مطالبه کند.

تعهدات موجر و مستاجر در قرارداد

به موجب انعقاد نمونه قرارداد اجاره مخزن ، موجر تعهد می‌کند که عین مستاجره (مخزن یا مخازن موضوع قرارداد) را بر اساس اوصاف مطرح شده در قرارداد به مستاجر تحویل دهد. در این خصوص اگر این قرارداد منعقد شود، اما موجر قدرت تسلیم عین مستاجره را نداشته باشد، قرارداد اجاره منعقد شده فی مابین آن‌ها دارای صحت نخواهد بود. از سوی دیگر، موجر وظیفه دارد که مخزن یا مخازن را به نحوی به مستاجر تسلیم کند که مستاجر بتواند به نحو مطلوب از منافع آن‌ها بهره ببرد. اگر در مدت اجاره، عیوبی در عین مستاجره ظهور کند، موجر وظیفه دارد که آن‌ها را رفع کند.

در مقابل، مستاجر در نمونه قرارداد اجاره مخزن متعهد می‌شود که اجاره بهای مخزن یا مخازن را به نحو مقرر در قرارداد به موجر بپردازد و از آن‌ها به نحو تعدی و تفریط استفاده نکند. در این میان، اگر بر اساس مصرف نا متعارف مستاجر از عین مستاجره، خساراتی ایجاد شود، مستاجر مسئولیت جبران آن‌ها را بر عهده خواهد داشت.

برای امضای این قرارداد در نظر داشته باشید که:

برای انجام این توافق، لازم است که حتما از یک قرارداد مرتبط استفاه کنید. اگر شروط و تعهدات خاصی را در نظر دارید، برای شما مناسب خواهد بود که از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید. این اقدام به شما کمک می‌کند که قرارداد مورد نظرتان را به همان صورتی که در نظر دارید، در اختیار داشته باشید.

علاوه براین، گفتگو با مشاوران و وکلا و همچنین دریافت اطلاعات حقوقی از آن‌ها، به شما این امکان را می‌دهد که در معاملات و توافقاتی که انجام می‌دهید، با اطمینان و اطلاعات بیشتری وارد شوید. برای این منظور نیز، مناسب است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

قرارداد اجاره مخزن

برای تهیه آسان فرم این قرارداد، روی تصویر پایین بزنید.

نمونه قرارداد اجاره مخزن
دانلود نمونه قرارداد اجاره مخزن
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.