استارت آپ

استارت آپ و قراردادهای آن از اهمیت زیادی برخوردار است. لازم است نکات مهم مرتبط با این مفهوم و قراردادهای آن را بشناسیم و بر اساس آن، یک اقدام حقوقی درست و قانونی انجام شود.