قرارداد اجاره دستگاه و تمام شرایط اساسی نمونه متن فرم اجاره نامه دستگاه

-
بروزرسانی:1402/07/09
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اجاره دستگاه

نمونه قرارداد اجاره دستگاه یکی از انواع قرارداد اجاره است که در این مقاله، درباره این قرارداد صحبت می‌کنیم. اشخاص ممکن است به دلایل و عوامل مختلف، که تمایل داشته باشند که این اجاره نامه را تنظیم کنند. برای مثال، یکی از این عوامل، قیمت دستگاه و میزان استفاده شخص از آن است. زیرا، امکان دارد که قیمت دستگاه، گران باشد و شخص اجاره کننده نیز قصد نداشته باشد که همیشه از آن استفاده کند و برای رفع بعضی از نیاز‌ها یا گاهی اوقات دستگاه را لازم داشته باشد.

از طرف دیگر، گاهی اوقات ممکن است اشخاص این دستگاه را خریداری کنند تا آن را به دیگران اجاره دهند و با این روش، کسب درآمد کنند. بنابراین، باید با تنظیم نمونه اجاره نامه دستگاه آشنا شوید تا اگر خواستید دستگاهی را اجاره دهید یا آن را اجاره کنید، شرایط لازم و قوانین مربوط به تنظیم نمونه فرم قرارداد اجاره دستگاه را بدانید.

نمونه قرارداد اجاره دستگاه چگونه قرارداد‌‌ی است؟

این قرارداد با استناد به ماده 466 قانون مدنی یکی از انواع اجاره نامه است و موضوع آن اجاره اشیاء یعنی همان دستگاه است. بنابراین، باید در تعریف آن بیان کنیم که یک قرارداد توافقی است که میان مالک دستگاه و شخصی که قصد دارد از آن استفاده کند، برای مدت معین تنظیم می‌شود. به واسطه این قرارداد، مالک، دستگاه را در اختیار این شخص قرار می‌دهد و در مقابل، اجاره بهاء دریافت می‌کند. به مالک دستگاه، موجر و به شخص استفاده کننده، مستاجر می‌گویند.

این قرارداد را باید یک قرارداد لازم بدانیم. زیرا، این قرارداد یکی از انواع اجاره نامه است که براساس قانون مدنی، قراردادی لازم محسوب می‌شود. بنابراین، طبق قانون، موجر و مستاجر حق فسخ نمونه فرم قرارداد اجاره دستگاه را ندارند، مگر در صورتی که شرط فسخ در قرارداد، پیش بینی شود یا قرارداد به یکی از علتها‌ی ذکر شده در قانون، قابل فسخ باشد.

این قرارداد یک توافق تملیکی و مُعَوَض است، زیرا موجر به مستاجر اجازه می‌دهد که از دستگاه در طول مدت اجاره استفاده کند. منافع دستگاه در این مدت، متعلق به مستاجر است و موجر در ازای آن، اجاره بهاء دریافت می‌کند. مطلبی که بیان آن در این قسمت اهمیت زیادی دارد، ذکر این موضوع است که لازم نیست موجر حتما مالک اصل دستگاه باشد و کافی است که مالک منافع دستگاه محسوب شود تا بتواند آن را به مستاجر اجاره دهد. این اجاره نامه یک توافق رضایی است، یعنی قصد و رضایت موجر و مستاجر برای صحت قرارداد و اعتبار قانونی آن کافی است و به تشریفات دیگری نیاز ندارد. بنابراین، نمونه اجاره نامه دستگاه ، چه به صورت رسمی تنظیم شود چه به صورت عادی، معتبر است. در صورتی که این اجاره نامه عادی باشد، باید دو نفر شاهد، پایین متن قرارداد اجاره دستگاه را امضا کنند.

شرایط اساسی صحت و اعتبار نمونه قرارداد اجاره دستگاه

در این بخش از مقاله، قصد داریم شرایط مربوط به صحت این قرارداد را بیان کنیم. شرایطی که عدم رعایت آن موجب می‌شود که این قرارداد باطل و بی اعتبار باشد. بعضی از این شرایط عمومی هستند و به تمام قرارداد‌ها مربوط می‌شوند. این مساله در ماده 190 قانون مدنی توضیح داده شده است. بنابراین، موجر و مستاجر باید اهلیت یعنی صلاحیت مورد نظر قانون را برای تنظیم قرارداد داشته باشند و با قصد و رضایت، این قرارداد را تنظیم کنند. موضوع این قرارداد، باید معین و هدف از تنظیم این قرارداد مشروع و مورد قبول قانون باشد. علاوه بر موارد ذکر شده باید، شرایط اختصاصی مربوط به فرم اجاره نامه دستگاه را نیز بیان کنیم.

شرایط اختصاصی مربوط به فرم اجاره نامه دستگاه

  1. در این اجاره نامه، باید مدت قرارداد معین و مشخص باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است.
  2. باید امکان تحویل دستگاه به مستاجر وجود داشته باشد و موجر دستگاه را تسلیم مستاجر کند.
  3. دستگاه موضوع این اجاره نامه، باید معین، مشخص، فاقد ابهام و تردید باشد؛ در غیر این صورت نیز اجاره نامه باطل است.
  4. باید استفاده از دستگاه با حفظ و بقای اصل آن ممکن باشد تا قرارداد قانونی و معتبر محسوب شود.
  5. اگر دستگاه، عیب و نقصی پیدا کند، به طوری که قابلیت استفاده مورد نظر مستاجر را نداشته باشد و موجر نتواند آن عیب را برطرف کند، اجاره نامه، در این شرایط باطل است.
  6. اگر دستگاه در طول مدت اجاره به هر علت نابود شود، اجاره نامه از همین تاریخ یعنی تاریخ تلف دستگاه، باطل است.

تکالیف مستاجر در نمونه قرارداد اجاره دستگاه

مستاجر در این قرارداد در حکم امین یا امانت دار است. بنابراین، باید در خصوص استفاده از دستگاه به روش عرفی و متعارف آن رفتار کند و در استفاده از آن زیاده روی نکند. به علاوه، اگر روش استفاده از دستگاه در متن قرارداد معین شده است، طبق همان روش از آن استفاده کند و در صورتی که این روش، تعیین نشده باشد، از دستگاه، به روشی استفاده کند که هدف و منظور طرفین از تنظیم این اجاره نامه است. مورد آخر اینکه، مستاجر باید اجاره بهاء را طبق تاریخ معین در نمونه اجاره نامه دستگاه به موجر بپردازد.

اطلاع مستاجر از عیوب دستگاه

موضوع مهم دیگر در خصوص این قرارداد، این است که در صورتی که مستاجر بعد از تنظیم این قرارداد، مطلع شود که دستگاه در همان زمان تنظیم اجاره نامه عیب و نقصی داشته است، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟  در این خصوص با استناد به ماده 478 قانون مدنی، بیان می‌کنیم که در چنین شرایطی، مستاجر می‌تواند اجاره نامه را فسخ کند یا آن را با همان شرایط و با پرداخت تمام مبلغ اجاره بها بپذیرد. البته، اگر موجر آن عیب و نقص را برطرف کند به طوری که هیچ ضرر و زیانی به مستاجر نرسد، مستاجر حق فسخ نمونه فرم قرارداد اجاره دستگاه را نخواهد داشت.

فوت موجر یا مستاجر و تاثیر آن بر نمونه قرارداد اجاره دستگاه

مطلب دیگری که اطلاع از آن قبل از تنظیم این قرارداد اهمیت دارد، بیان این نکته است که به طور کلی، فوت موجر یا مستاجر هیچ تاثیری در اعتبار این قرارداد ندارد و قرارداد در صورت فوت هر یک از آن‌ها نیز معتبر است؛ زیرا فرم اجاره نامه دستگاه توافقی لازم محسوب می‌شود.

البته، این قرارداد در دو حالت، باطل است. مورد اول اینکه اگر موجر، مالک دستگاه نباشد و فقط در طول عمر خود، حق هر نوع استفاده‌ای از آن را داشته باشد و ایشان دستگاه را اجاره بدهد و پس از مدتی از زمان تنظیم اجاره نامه فوت کند در این حالت، قرارداد باطل است. مورد دوم اینکه، اگر موجر، برای مستاجر شرط مباشرت بگذارد؛ یعنی شرط کند که فقط ایشان حق استفاده از دستگاه را دارد، در این صورت نیز فوت مستاجر باعث ابطال اجاره نامه می‌شود.

مستاجر در چه شرایطی در نمونه قرارداد اجاره دستگاه مسئول است؟

با توجه به اینکه مستاجر در حکم امین است، نسبت به اصل دستگاه هیچ مسئولیتی ندارد، یعنی اگر دستگاه بدون هیچ گونه تقصیر و خطا از سمت ایشان نابود شود، ایشان هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت؛ ولی اگر مستاجر، اصول و مقررات را در حفاظت از دستگاه در نظر نگیرد و در استفاده از آن، خطا یا زیاده روی کند، در هر شرایطی، در مقابل موجر مسئول است حتی زمانی که دستگاه به علتی غیر از تقصیر ایشان از بین برود.

امتناع موجر از تحویل دستگاه در نمونه قرارداد اجاره دستگاه

اگر بعد از تنظیم اجاره نامه، موجر از تسلیم و تحویل دستگاه به مستاجر خودداری کند، مستاجر می‌تواند اجبار ایشان به تحویل آن را از دادگاه صالح تقاضا کند. در صورتی که تحویل دستگاه بنا به دلایلی ممکن نباشد و دادگاه نیز نتواند موجر را به تحویل آن اجبار کند؛ در این حالت، مستاجر اختیار دارد که اجاره نامه را فسخ کند.

تعیین مرجع حل اختلاف در نمونه قرارداد اجاره دستگاه

در متن این قرارداد می‌توانید مشخص کنید که اگر به هر دلیلی، اختلافی میان طرفین این قرارداد ایجاد شود و آن‌ها با یکدیگر سازش نکنند، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این اختلاف و حل و فصل آن‌ را خواهد داشت؟

برای مثال، شما می توانید رسیدگی به اختلافات موجود را در صلاحیت موسسه‌ها‌ی داوری یا شورای حل اختلاف قرار دهید. به خاطر داشته باشید که اگر در قرارداد به این مطلب مهم اشاره نکنید، در صورت بروز هر اختلاف، باید برای حل و فصل آن به دادگاه مراجعه کنید.

پیشنهاد ما

برای تنظیم قرارداد اجاره دستگاه ، پیش از هر کاری لازم است که با یک مشاور حقوقی گفت و گو کنید تا شروط لازم و ابعاد حقوقی این قرارداد را برای شما بازگو کند. پیشنهاد ما به شما این است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. علاوه براین، شما می‌توانید تنظیم قرارداد خود را نیز به ما بسپارید.

قرارداد اجاره دستگاه

اینجا بزنید و این نمونه قرارداد را به آسانی دریافت کنید.

نمونه قرارداد اجاره دستگاه
دانلود نمونه قرارداد اجاره دستگاه
مریم ده بزرگی
مریم ده بزرگی فارغ التحصیل رشته حقوق و علاقه مند به تالیف مباحث این رشته است. با توجه به علاقه‌ای که به مسائل مرتبط با قراردادها داشته و با توجه به اینکه، بخشی از مطالعات ایشان بر این محور متمرکز است، مریم بخشی از محتواهای مرتبط با مسائل حقوقی را در رکلا تالیف کرده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات