معامله پرتقال‌ها به صورت عمده و جزئی با امضای قرارداد فروش پرتقال

-
بروزرسانی:1400/11/19
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش پرتقال

قرارداد فروش پرتقال ، قراردادي است که براي خريد و فروش پرتقال في ما بين خريداران و فروشندگان امضا مي‌شود. امضای اين قرارداد، به عنوان يکي از مهم‌ترين مراحل معامله در هر مقياسي است. اين قرارداد، روابط اشخاص را در زمينه معامله پرتقال تنظيم مي‌کند. در اين مقاله، چهارچوب حاکم بر اين قرارداد را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم و نکات ضروري آن را بيان مي‌کنيم. این قرارداد را می‌توانیم به صورت یک قرارداد بیع کالا تنظیم کنیم.

انعقاد قرارداد فروش پرتقال به صورت کتبي، چه مزيتي نسبت به نمونه شفاهي آن دارد؟

به طور کلي بايد اشاره کرد که اين قرارداد، به عنوان يک قرارداد رضايي به شمار مي‌رود. رضايي بودن اين قرارداد به اين معنا است که براي صحت قرارداد به سپري کردن تشريفات نياز نيست. به همین ترتیب شفاهي یا کتبي بودن اين قرارداد، تاثيري در آثار آن ندارد اما به طور کلي، تنظيم اين قرارداد به صورت کتبي، موجب اطمينان خاطر طرفين قرارداد مي‌شود زيرا نمونه شفاهي قرارداد خرید پرتقال ، آن چندان قابل استناد نيست. به اين خاطر که در قراردادهاي شفاهي، تعهدات طرفين به مروز زمان دچار تحريف و فراموش شدگي مي‌شود اما در خصوص قرارداد کتبي باید اشاره کرد که قرارداد منعقد شده في ما بين طرفين، به مثابه يک سند عمل مي‌کند زيرا اين قرارداد به صورت مستند، تعهدات خريدار و فروشنده را مورد تاکيد قرار مي‌دهد.

بنابراين در زمان وقوع ختلاف، اين امکان براي خريدار و فروشنده يافت مي‌شود که اين قرارداد را در محاکم حل و فصل اختلافات ارائه کنند. در اين راستا، ما نيز به شما توصيه مي‌کنيم که اين قرارداد را به صورت کتبي منعقد کنيد.

انعقاد قرارداد فروش پرتقال ، مستلزم رعايت چه احکامي است؟

براي پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد ماهيت اين قرارداد را مورد بررسي قرار دهیم. به طور کلي اين قرارداد، به عنوان يک قرارداد بیع نامه يا خريد و فروش به حساب مي‌آيد زيرا در اين قرارداد، فروشنده قصد دارد که مالکيت پرتقال‌هاي موضوع قرارداد را منتقل کند و در مقابل خريدار قصد دارد که مالکيت آن‌ها را به دست بياورد. در اين زمينه، کسب مالکيت خريدار، مشروط به پرداخت مبلغی است.

در نظام حقوقي قراردادها، شرايط حاکم بر قراردادهاي بيع، طي مواد 338 الي 465 قانون مدني مورد بررسي قرار می‌گیرد. از آنجا که در نظام مزبور، براي انواع قراردادهاي بيع چهارچوب خاصي بيان شده است، طرفين قرارداد خرید پرتقال باید کلیه احکام مندرج تحت مواد مطرح شده فوق را رعایت کنند.

عدم رعايت احکام بيع، قرارداد فروش پرتقال را بي اعتبار مي‌کند. البته تحت يکسري شرايط، خريدار و فروشنده مي‌توانند بر اساس اراده خود شرايطي را براي اين قرارداد در نظر بگيرند. براي تبيين شرايط اخير، ابتدا بايد به دو دسته از قوعد آمرانه و تکمیلي تحت مواد 338 الي 465 قانون مدني اشاره کرد. قواعد آمرانه، قواعدي هستند که تحت هيچ شرايطي امکان توافق عليه آن‌ها براي طرفين وجود ندارد زيرا چنين قواعدي برای تنظيم نظم و منافع عمومي يک جامعه مقرر می‌شوند. در مقابل خريدار و فروشنده قادرند که بر خلاف قواعد تکميلي توافقاتي را انجام دهند. زيرا قواعد تکميلي تنها جنبه تکميل کنندگي قواعد آمرانه را دارند.

البته اين حالت نيز متصور است که خريدار و فروشنده بخواهند در خصوص برخی مسائل، شرايطي را مطرح کنند اما آن مسائل تحت احکام بيع تعيين و تکليف نشده باشند. در اين موارد طرفین مي‌توانند با استناد به ماده 10 قانون مدني و با رعايت اصول قانوني، شرايطي را بر اساس اراده خود براي قرارداد فروش کالا تعيين کنند.

صحت عقد قرارداد فروش پرتقال ، منوط به تحقق چه شرايطي است؟

علاوه بر مواد 338 الي 465 قانون مدني، رعايت پيش نيازهایی براي انعقاد اين قرارداد ضرورت دارد. اين پيش نيازها که به شرايط صحت قراردادها معروف‌اند به شرح زير هستند:

قصد و رضاي خريدار و فروشنده

با توجه به ماهيت رضايي قرارداد خرید پرتقال ، تحقق قصد و رضايت طرفين در انعقاد اين قرارداد دارای اهميت زیادی است. به نوعي که مخدوش شدن رضايت يکي از طرفين بر اثر اجبار يا اکراه براي انعقاد اين قرارداد، اعتبار قرارداد را دچار مشکل مي‌کند. به همين ترتيب، منظور ما از قصد طرفين، قصد واقعي و سالم آن‌ها براي انجام معامله است. در واقع، قصد فروشنده و خريدار، در قالب ايجاب و قبول مطرح مي‌شود. ايجاب به معناي اعلام اراده فروشنده و قبول به معناي اعلام اراده خريدار از شرایط عمومی قرارداد خرید کالا است. براي صحت ايجاب و قبول، عبارات بيان شده بايد به صورت صریح در معناي انجام معامله باشند.

معين بودن موضوع قرارداد

موضوع قرارداد فروش پرتقال ، معامله عمده پرتقال است. در اينجا بايد توجه داشت که يکي از شرايط اساسي صحت اين قرارداد، معين بودن شرايط حاکم بر موضوع قرارداد است. ماده 342 قانون مدنی بيان مي‌کند که مقدار، جنس و وصف موضوع قرارداد باید معلوم باشد. در غير اين صورت، قرارداد شما بي اعتبار خواهد بود زيرا عدم قيد اوصاف حاکم بر موضوع قرارداد، موجب بروز ابهام در موضوع قرارداد می‌شود. از سوي ديگر يکي از تعهدات فروشنده در اين قرارداد، تسلیم پرتقال‌های موضوع قرارداد بر اساس معیارهای مذکور است.

اهليت خريدار و فروشنده در قرارداد فروش پرتقال

اهليت خريدار و فروشنده، به معناي برخورداري آن‌ها از صلاحيت‌هاي قانوني لازم براي بهره مندي از حقوق و همچنین استفاده از آن‌ حقوق است. براي تشخيص صلاحيت خريدار و فروشنده به منظور امضای قرارداد فروش پرتقال ، آن‌ها بايد به عنوان اشخاص بالغ، عاقل و رشيد شناخته شوند.

قرارداد فروش پرتقال با رعايت شرايط صحت قراردادها، چه آثاري را به همراه خواهد داشت؟

يکي از آثاري که به محض امضای این قرارداد محقق مي‌شود، در خصوص مالکيت خريدار است. به اين صورت که پس از اعلام اراده خريدار و فروشنده برای انجام معامله، خريدار به عنوان مالک جديد پرتقال‌ها شناخته خواهد شد. اين امر فروشنده را متعهد به تسليم موضوع قرارداد و خريدار را متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد می‌کند.

همچنين پس از امضای اين قرارداد، فروشنده ضامن درک موضوع قرارداد و خريدار ضامن درک مبلغ می‌شود. منظور از ضمان درک، مسئولیت جبران خسارات در مواقعی است که پرتقال يا مبلغ آن مستحق للغير شناخته شود. براي مثال، اگر فروشنده پرتقال‌هايي را به موجب اين قرارداد به فروش رساند که به ديگري تعلق دارد، مسئول جبران خسارات وارد شده به خريدار خواهد بود.

برای جلوگیری از بروز دیرکرد در اجرای تعهدات طرفین، چه تدابیری را می‌توان برای قرارداد فروش پرتقال در نظر گرفت؟

مسئله دیرکرد طرفین در اجرای تعهدات خود، مسئله‌ای است که موجب نگرانی اشخاص می‌شود. در خصوص این معامله نیز بروز تاخیر مُحتَمل است. برای جلوگیری از وقوع چنین دیرکردهایی، شما می‌توانید برای قرارداد خود، ضمانت اجراهایی را در نظر بگیرید. ضمانت اجراها، در قالب جریمه نقدی دیرکرد در قراردادها بیان می‌شوند. برای مثال می‌توان در این قرارداد لحاظ کرد که در صورت تاخیر فروشنده در تسلیم موضوع قرارداد، او موظف به پرداخت وجه مقرر شده در قرارداد خواهد بود.

چه مراجعی را می‌توان برای حل و فصل دعاوی ناشی از قرارداد فروش پرتقال انتخاب کرد؟

شما می‌توانید برای حل و فصل دعاوی ناشی از این قرارداد، از میان دو روش داوری و قضایی، یکی را بر حسب توافق برای قرارداد خود انتخاب کنید. در روش داوری، طرفین با یکدیگر، یک داور را برای رسیدگی به اختلافات تعیین می‌کنند. به طور کلی روش داوری، روشی است که از لحاظ زمانی و مالی به صرفه‌تر خواهد بود اما این روش، نیازمند دانش حقوقی و تخصصی است و در مواقع زیادی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در روش قضایی، دادگاه بر اختلاف رخ داده رسیدگی می‌کند. بر خلاف روش داوری، این روش بسیار زمان‌بر است. در مواردی که اشخاص هیچ یک از روش‌های مذکور را برای حل و فصل دعاوی خود انتخاب نمی‌کنند، دادگاه به اختلافات طرفین رسیدگی خواهد کرد.

قرارداد اختصاصی شما

اگر پرتقال را به صورت عمده معامله می‌کنید، برای شما لازم است که حتما قراردادی اختصاصی داشته باشید تا شرایط معامله، میزان دقیق پرتقال‌های مورد نظر، مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و موارد مهم دیگر مربوط به این معامله به صورت مکتوب ثبت شوند. برای نوشتن و تنظیم این قرارداد لازم است که از اشخاص متخصص کمک بگیرید تا شروط مورد نظر طرفین مطابق با قانون در قرارداد اعمال شود. برای این منظور خدمات تنظیم قرارداد برای شما مناسب خواهد بود.

اگر در خصوص امکان انجام موضوع این قرارداد نیز سوالاتی دارید، به شما استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را پیشنهاد می‌کنیم. برای این منظور، کافی است که درخواستتان را با زدن روی لینک‌های مربوطه ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، در اسرع وقت با شما ارتباط می‌گیریم.

قرارداد فروش میوه

اگر قصد دارید مقدار مشخصی میوه را بخرید یا بفروشید، این نمونه قرارداد برای شما مناسب است.

نمونه قرارداد فروش میوه
دانلود نمونه قرارداد فروش میوه
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات