قرارداد بازنشسته + شرایط قانونی کار بازنشستگان و شیوه صحیح امضای قرارداد با آن‌ها

قرارداد بازنشسته

نمونه قرارداد بازنشسته ،‌ قراردادی است که میان یک نهاد سازمانی و یک شخص بازنشسته منعقد می‌شود. هدف اصلی از انعقاد این موافقت نامه، استفاده از مهارت و تجربه شخص بازنشسته در پروژه‌های مختلف است. به طور کلی بهره مندی از نظریات و تجارب اشخاص متخصص، نقش به سزایی در بهبود کارکرد و تحقق اهداف یک نهاد سازمانی دارد. در این میان، اشخاص بازنشسته صلاحیت ویژه‌ای در این زمینه دارند.

باید اشاره داشت که استفاده از نظریات و مهارت بازنشستگان، در قالب دو ساختار حقوقی ممکن خواهد بود. این ساختارها شامل چهارچوب‌های حقوقی حاکم بر قرارداد خدمات مشاوره ای و قرارداد پیمانکاری می‌شود. در این مقاله تلاش داریم که قرارداد با فرد بازنشسته را در قالب نظام‌های حقوقی مطرح شده فوق بررسی و نکات لازم آن را بیان کنیم.

چرا امروزه توجه تعداد زیادی از کارفرمایان به سمت قرارداد با فرد بازنشسته جلب می‌شود؟

در هر نهادی،‌ استفاده از نظریات کارشناسی اشخاص متخصص و با تجربه، از پیش نیازهای اساسی در تحقق اهداف سازمانی آن نهاد خواهد بود. در غیر این صورت، بستر ورود خسارات به کارفرمایان و شکست کسب و کار آن‌ها فراهم می‌شود. حال این سوال ایجاد می‌شود که در این زمینه، استفاده از نظریات و تجربه چه اشخاصی مفیده به فایده خواهد بود؟ در پاسخ باید بیان کرد استفاده از نظریات کارشناسی بازنشستگان،‌ در تحقق هر چه بیشتر اهداف نهادهای سازمانی نقش دارد زیرا چنین اشخاصی، از آگاهی بیشتری در خصوص استاندارد و ساختارهای نهاد مربوطه برخوردار هستند.

علاوه بر آن، انعقاد این موافقت نامه برای اشخاص بازنشسته نیز منافعی را به همراه دارد زیرا مبالغ دریافتی اشخاص بازنشسته از سازمان تامین اجتماعی، آن چنان زیاد نیست. با این حال، امضای موافقت نامه فوق این امکان را برای بازنشستگان فراهم می‌سازد که از لحاظ مالی تامین شوند.

منظور از شخص بازنشسته در قرارداد با پرسنل بازنشسته چیست؟

قانون تامین اجتماعی در خصوص شرایط حاکم بر بازنشستگی و این که به چه اشخاصی بازنشسته گفته می‌شود، تعیین و تکلیف می‌کند. به موجب ماده ۷۶ این قانون، ‌به دو دسته از اشخاص بازنشسته گفته می‌شود:

  1. زنان بالای پنجاه و پنج سال و مردان بالای شصت سال که حداقل دارای ده سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند؛
  2. افرادی که سی سال حق بیمه پرداخت کرده باشند.

آیا امضای قرارداد استخدام بازنشسته به منظور بهره مندی از تجارب اشخاص بازنشسته جایز است؟

قانون تامین اجتماعی در بند دوم ماده ۱۵ خود بیان می‌کند که بازنشستگی به معنای عدم اشتغال شخص بیمه شده به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون است. با عنایت به این تعریف، باید خاطر نشان کرد که امضای قرارداد استخدام با اشخاص بازنشسته، با چالش‌های قانونی همراه خواهد بود زیرا پس از تحقق شرایط بازنشستگی، شخص بازنشسته از سازمان تامین اجتماعی مبلغی را به عنوان مستمری دریافت خواهد کرد. در این میان، تنظیم و امضای قرارداد کار، موجب بروز مسائلی در خصوص دریافت مستمری شخص بازنشسته می‌شود.

برای جلوگیری از مشکل برای اشخاص بازنشسته، بهترین قرارداد کدام است؟

برای استفاده از نظریات کارشناسی و تجربه اشخاص بازنشسته در درون سازمان خود، شما می‌توانید دو قرارداد را با آن‌ها امضا کنید. حالت اول این موافقت نامه، نمونه قرارداد مشاوره با بازنشسته و حالت دوم آن، قرارداد پیمانکاری با بازنشستگان است. انعقاد یکی از دو موافقت نامه حاضر، از بروز چالش‌های گسترده جلوگیری خواهد کرد. این دو موافقت نامه از لحاظ حقوقی شباهت‌هایی دارند. در ادامه این مقاله، هر یک از این موافقت نامه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

قرارداد با پرسنل بازنشسته به صورت مشاوره‌ای، به چه معنا است؟

به طور کلی قرارداد مشاوره، موافقت نامه‌ای است که میان شخص متقاضی و مشاور امضا می‌شود. به موجب این موافقت نامه، شخص مشاور مکلف خواهد شد که خدماتی را در یک زمینه خاص به کارفرما ارائه کند.

در این راستا نیز نمونه قرارداد مشاوره با بازنشسته ،‌ قراردادی است که میان یک نهاد سازمانی و شخص بازنشسته شکل می‌گیرد. پس از امضای این موافقت نامه،‌ بازنشسته موظف می‌شود که تحت شرایط مقرر در موافقت نامه، مهارت و تجربه خود را برای کارکرد هر چه بهتر آن سازمان به کارفرما ارائه کند. به موجب این موافقت نامه، کارفرما متعهد می‌شود که در ازای دریافت خدمات تخصصی از سوی مشاور، مبلغ مورد توافقی را به ایشان بپردازد.

جزئیات نمونه قرارداد کار افراد بازنشسته به صورت مشاوره‌ای

قرارداد استخدام بازنشسته به صورت مشاوره‌ای، بر اساس اصل آزادی اراده امضا کنندگان تنظیم می‌شود. به این معنا که کارفرما و شخص بازنشسته، در تعیین جزئیات و چهارچوب حقوقی حاکم بر این موافقت نامه تصمیم گیری می‌کنند. این مجوز، ‌در ماده ۱۰ قانون مدنی به طرفین اعطا و به موجب آن،‌ اعمال اراده اشخاص در قراردادهای خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود.

البته ماده اخیر، اعمال اراده طرفین را به صورت مطلق در نظر نگرفته است. بلکه ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین را ملزم به رعایت اصول قانونی موجود می‌کند. به این صورت که اگر کارفرما و مشاور از رعایت موازین قانونی در تنظیم مفاد موافقت نامه فوق سرپیچی کنند، قانونگذار موافقت نامه آن‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت.

شرایط پیمانی این توافق به چه صورتی است و چه تعهداتی را برای طرفین ایجاد می‌کند؟

همانطور که بیان شد، شما قادر هستید علاوه بر قرارداد مشاوره، یک قرارداد پیمانکاری را جهت بهره مندی از نظریات کارشناسی اشخاص بازنشسته منعقد کنید. ساختار حقوقی این موافقت نامه، با موافقت نامه مشاوره شباهت زیادی دارد. در این موافقت نامه، کارفرما موظف است که دامنه خدمات بازنشسته را تعیین کند. به عبارت دیگر، این که شخص بازنشسته باید در چه زمینه‌هایی تجربه و مهارت خود را به اجرا در آورد، توسط کارفرما تعیین و تکلیف می‌شود. برای مثال، حیطه کاری شخص بازنشسته می‌تواند در زمینه انجام یک پروژه خاص باشد. علاوه بر آن، کارفرما متعهد است که دستمزد مورد توافقی را در ازای خدمات پیمانکار به ایشان پرداخت کند.

در مقابل، شخص بازنشسته موظف می‌شود که تجربه و مهارت‌ خود را تحت شرایط مقرر در موافقت نامه به کارفرما ارائه کند. همچنین ایشان متعهد است که وظایف خود را در مواعد زمانی مشخص به اجرا در آورد و تمامی استاندارهای فنی و مراقبتی را رعایت کند. در غیر این صورت، اگر خساراتی در زمینه نقض تعهد اخیر به کارفرما وارد شود،‌ پیمانکار مسئول جبران آن‌ها خواهد بود.

آیا برای نوشتن این توافق به صورت پیمانی نیز باید بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی عمل کنیم؟

نمونه قرارداد کار بازنشستگان به صورت پیمانکاری،‌ چهارچوب منحصر به فردی در قانون ندارد. به عبارت دیگر این موافقت نامه، به عنوان یک قرارداد نامعین شناسایی می‌شود. همانند قرارداد مشاوره، در این قرارداد نیز، این طرفین هستند که شرایط حاکم بر تعهدات خود را مشخص می‌کنند. در این زمینه ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص توافقات کارفرما و پیمانکار قابل اجرا خواهد بود. به همین دلیل طرفین باید اصول قانونی و شرعی را در خصوص تنظیم توافقات خود رعایت کنند. در غیر این صورت، موافقت نامه آن‌ها از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهد شد.

در نظر داشته باشید که؛

کار بازنشستگان، از شرایط خاصی پیروی می‌کند. به طوری که بی توجهی به شرایط قانونی حاکم بر کار این اشخاص، سبب ورود خسارات گسترده‌ای به طرفین خواهد شد. شما می‌توانید برای رفع ابهامات حقوقی خود در این زمینه، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید. کارشناسان حقوقی ما جهت رفع چالش‌های حقوقی در زمینه تنظیم قرارداد، پاسخگوی شما خواهند بود. علاوه بر آن شما می‌توانید با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد ، فرایند تنظیم و طراحی موافقت نامه خود را به ما بسپارید.

قرارداد مشاوره - مشاورقرارداد مشاوره - کارفرما

ثبت نظر یا سوال