رای وحدت رویه صلح نامه ( بسیار مهم )

-
بروزرسانی:1401/05/25
زمان مطالعه: 11 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
رای وحدت رویه صلح نامه

خلاصه رای وحدت رویه صلح نامه :

مصالحه نامه های عادی مورد تایید خواندگان قرار گرفته لذا در حکم اسناد رسمی است ( صلح معوض )

 

“تاریخ صدور” رای وحدت رویه صلح نامه : 1373/07/30

“تاریخ رسیدگی” رای وحدت رویه صلح نامه : 73/416/18

“مرجع رسیدگی کننده” رای وحدت رویه صلح نامه : شعبه 18 دیوان عالی کشور

 

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1369/10/29 آقای (الف) به وکالت از آقای (ب) دادخواستی به طرفیت آقایان 1- (خ) 2- (م) 3- (ه) تسلیم دادگاه حقوقی یک زرین شهر نمود و تقاضای رسیدگی و احراز مالکیت موکل نسبت به 5/68 متر مربع زمین ابتیاعی از قطعه زمین ضلع شمالی خیابان جدید الاحداث شریعتی ورنامخواست در پرونده کلاسه 69/176 مدنی و الزام خواندگان ردیف یک و دو به انتقال رسمی قطعه زمین مذکور و صدور حکم به رفع مزاحمت خوانده ردیف سه از قطعه زمین مذکور جمعاً به مبلغ دو میلیون ریال تقویم نموده کرده است و توضیح داده است که در پرونده دستور موقت تمبر ابطال کرده است

و به شرح دادخواست توضیح داده است که خوانده ردیف یک به موجب دو فقره اسناد عادی مورخ 18/2/68 و 21/2/68 به تریتیب 40 متر مربع و 50/28 متر مربع و جمعاً 50/68 متر مربع زمین مجانب و مجاور از یک قطعه ملک واقع در ورنامخواست ضلع شمالی خیابان جدید شریعتی به حدود اربعه از خوانده ردیف دو آقای م به قصد صلح معوض انتقال گرفته و در حاشیه یکی از همان اسناد و نیز طی سند عادی مورخ 1368/03/4 مورد مصالحه را به خواهان آقای ب مصالحه نموده است

در همان تاریخ آقای الف ملکی 40 متر مربع از همان قطعه زمین که مدعی بوده کلاً 148 متر مربع می باشد به آقای ه فروخته است آقای ب که مغازه ای حدود شصت متر مربع در چند متری همین قطعه زمین داشته و اکنون مغازه اش در طرح تعویض خیابان شریعتی قرار گرفته و عنقریب از ممانعت و مزاحمت شهرداری و آقای ه به عنوان اخذ مجوز ساختمانی و دومی به ادعای مالکیت مواجه می شود آقای ب دادخواست هایی که به خواسته تامین دلیلی با جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر دستور موقت و منع ادامه ی عملیات ساختماني در قطه مذكور به كلاسه هاي 69/63 و 69/176 در آن دادگاه محترم تقديم مي دارد كه در پرونده اول كارشناس منتخب آقاي … نظريه شماره 405-9/3/69 را ارائه مي دهند.

نتيجتا” بر اينكه 1- آقاي (م ) بايستي جوابگوي زمين مورد قباله هاي عادي فوق الذكر باشد و مسئوليت هر گونه اشكالي در معامله متوجه شخص وي آقاي (م ) مي باشد 2- چنانچه مقدار5/81 مترمبع مندرج در نامه شهرداري را ملاك عمل قرار دهيم آقاي (م ) پس از فروش زمين به (خ ) (مقدار خريداري را به آقا (ب ) فروخته ) ديگر40مترمربع زمين نداشته كه به آقاي (ه) بفروشند يعني به نظر اينجانب اين مورد موجب فساد در معامله اخير است (فروش (م ) به (ه) و معامله رامخدوش مي سازد و در پرونده دوم طي دادنامه شماره 41-12/2/69 قرار منع ادامه عمليات ساختماني ومداخله وسيله آقاي (ه) و(ب ) تا تعيين تكليف تنهائي صادر شده كه به اين ترتيب قانونا” بايستي پرونده مختومه شده باشد ولي به دليل بي توجهي دادگاه بازهم باتعيين وقت پرونده مفتوح است.

ادامه رای وحدت رویه صلح نامه

از آنجا كه به صراحت مواد 2و70 و779 و780 قانون آئين دادرسي مدني هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوائي رسيدگي كندمگراينكه شخصي يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند شروع به رسيدگي در دادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست دستور موقت به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوي ندارد پس از صدور دستور موقت در صورتي كه قبلا” اقامه دعوي نشده درخواست كننده بايد ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت ازتاريخ صدور دستور به دادگاه صالح براي اثبات دعوي خود تظلم نمايد.

و با توجه به مصالح نامه هاي عادي مورخ 18/2/68و21/21/68و4/3/68كه مورد تائيد خواندگان ريدف يك ودو قرار گرفته و طبق ماده 1291 قانون مدني در حكم اسناد رسمي ا ست و با عنايت به نظريه شماره 405- 9/3/69 آقاي … كارشناس رسمي دادگستري بالاخص قسمت اخير آن كه نتيجه مي گردد (معامله (م ) و(ه)مخدوش مي باشد) اقدام به تقديم اين دادخواست نموده و تقاضاي رسيدگي دقيق و احراز مالكيت موكل و الزام خواندگان رديف يك و دو به انتقال رسمي پلاك و صدور حكم بر رفع آقاي (ه) (منظور رفع يد و مزاحمت است ) را دارد و فتوكپي دلائل خود را ضميمه نموده است.

دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و آقاي (ب ) درخواست نموده گواهي براي تسليم دادخواست به او داده شود و دادگاه گواهي مذكور را تسليم داشته است و در روز 16/10/1370 جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و با ملاحظه لايجه آقاي (ه)1488-12/10/70و25-10/8/70 واستماع اظهارات وكيل خواهان و خواندگان چون وكيل خواهان علاوه بر مواردي كه در داخواست ذكر كرده است خواسته خود را افزايش داده وتحويل وتصرف دادن ملك مذكور را نيز تقاضا كرده دادگاه مقرر داشته است

پس از تقويم آن پرونده را به دادگاه ارسال دارند كه وكل مرقوم بشرح لايحه وارده به شماره 1511-18/10/70 خواسته مذكور را كه الزام خواندگان رديف يك ودو به تحويل و تصرف دادن ملك موازي 50/68متر مربع زمين ابتياعي موكل خود مي باشد به ستون خواسته الحاق و اضافه و آن را به مبلغ يكصد هزارريال تقويم وتمبرالصاق وابطال كرده است در روز28/10/70 دادگاه در وقت فوق العاه تشكيل جلسه داده و پس از مشاوره واعلام ختم رسيدگي نظريه خود را كه متفقا” رئيس و مشاور دادگاه امضاء نموده اند بشرح زير صادر نموده است (درخصوص دادخواست خواهان (ب ) فرزند يدالله به وكالت آقاي (ش ) به طرفيت خواندگان

1-(خ )فرزند 2-(م ) فرزند 3-(ه)فرزند به خواسته:

1- احراز مالكيت 50/68 مترمربع زمين خريداري شده ضلع شمالي خيابان جديدالاحداث شريعتي …

2- الزام خواندگان رديفهاي يك و دو به انتقال رسمي زمين مذكور

3- رفع مزاحمت خوانده رديف سه از زمين مذكور

4- الزام خواندگان رديف يك و دو به تحويل و تصرف دادن قطعه زمين مورد نظر تقويمي جمعا” به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال با بررسي محتويات پرونده و با عنايت به مبايعه نامه عادي 18/2/1368 و12/2/68و(21/12/68) صحيح است )4/3/68(ب ) مالك جمعا” 50/68 مترمربع زمين مورد نظر مي باشدو به تائيد و اقرار خواندگان رديفهاي يك ودو رسيده است و معارضي به عنوان مالك پيدا نشده است – لذا در اين قسمت نظر به تائيد مالكيت خواهان موصوف نسبت به 50/68 مترمربع زمين مورد نظر دارد؛

ادامه رای وحدت رویه صلح نامه

در اين مرحله از دادرسي مردود تلقي مي شود لكن خواهان مي تواند ازطريق كميسيون ماده 147- اصلاحي قانون ثبت اسناد تقاضاي سندرسمي نمايد در خصوص قسمت سوم خواسته هر چند خوانده رديف سه (ه) به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 3/4/68 به ميزان چهل مترمربع زمين موردنظر را جهت ساختن مغازه از خوانده رديف دو (م ) خريده بوده است

لكن چون قبلا” خواهان به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 18/2/68 همين مقدار زمين چهل مترمربع را به موجب سند حاشيه نويسي از(خ )خوانده رديف يك خريده بوده است و او نيز آن را از(م ) خريداري كرده است و اين موضوع به اقرار و تائيد خواندگان رديفهاي يك و دو در جلسه دادرسي مورخ 16/101/70 رسيده است

و به نظر دادگاه اينگونه معامله فضولي محسوب مي شود و خواهان كه خريدار اولين و قانوني بوده تائيد و تنفيذ ننموده است باطل بوده و نظر به رفع مزاحمت از ناحيه خوانده رديف سه (ه) دارد النهايه (ه) نيز جهت احقاق حق خود مي تواند به فروشنده (م ) مكراجعه و طرح دعوي نمايد.

در خصوص قسمت چهارم خواسته چون خواندگان رديف يك و دو اقرار به مالكيت خواهان و تائيد اسناد عاي فروش مورخ 18/2/68و21/2/68 نموده اندو اركان بيع صحيح پس از پرداخت ثمن معامله توسط مشتري تحويل و تسليم مبيع توسط بايع مي باشد

لذا در اين قسمت نيزنظربه تحويل و تصرف دادن 50/68 مترمربع ابتياعي موضوع مبايعه نامه هاي عادي 18/2/68و21/2/68 از ناحيه خواندگان رديفهاي يك و دودارد) پس از ابلاغ نظريه آقايان (ه) طي لايحه وارده به شماره 1625-17/11/70 ثبت شده نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده اند و دادگاه پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده است شعبه 18 ديوان عالي كشور طي راي شماره 71/270-29/6/1371 بشرح زير اظهارنظر كرده است:

اعتراض بر نظريه دادگاه حقوقي يك زرين شهر مالا” وارد به نظر مي رسد زيرا” در خصوص مالكيت آقاي (م ) نسبت به قطعات زمين نزاع از اداره ثبت اسناد واملاك استعلام به عمل نيامد است لذا نظريه را واجد ايراد قضائي تشخيص و پرونده به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد تا پس از استعلام از اداره ثبت و احراز مالكيت آقاي (م ) مبادرت به انشاء ححكم مقتضي نمايند

پس از اعاده پرونده دادگاه دستور داده از اداره ثبت اسناد واملاك راجع به ماليكت آقاي (م ) نسبت به قطعات مندرج در فروشنامه ها وضعيت مالكيت استعلام شود دفتر دادگاه طي نامه شماره 69/770 مدني 8/9/71 چنين استعلام كرده است

دستور فرمائيد با توجه به سوابق امر وضعيت مالكيت آقاي (م ) واقع در ورنامخواست خيابان شريعتي را به اين دادگاه اعلام دارند) اداره ثبت انساد واملاك زرين شهر طي نامه شماره 7982-11/9/71 اعلام داشته است ( به حكايت پرونده ثبتي سابقه مالكيتي به نام آقاي (م ) از پلاك 59 اصلي واقع در ورنامخواست بخش نه ثبت اصفهان به دست نيامده

خواهشمند است دستور فرمائيد چنانچه مداركي دال بر مالكيت نامبرده در آن دادگاه محترم وجود است ارسال دارند تا پاسخ مقتضي متعاقبا” اعلام گردد) و در تاريخ 22/9/1371 دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و با كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظر خواسته را كه به امضاي مشترك آقايان رئيس ومشاور دادگاه رسيده بشرح زير صادر نموده است. (در خصوص دعوي آقاي خواهان (ب )فرزند.0 با وكالت آقاي (ش ) وكلي دادگستري به طرفيت خواندگان

1-(خ ) 2-(م ) 3-(ه) به خواسته:

1- احراز ماليكت 50/68 مترمربع زمين خريدراي شده ضلع شمالي خيابان جديدالاحداث شريعتي

2- الزام خواندگان رديفهاي يك و دو به انتقال رسمي قطعه زمين مذكور

3- رفع مزاحمت خوانده رديف سه از زمين مذكور

4- الزام خواندگان رديفهاي يك دو به تحويل و تصرف دادن قطعه زمين مورد بحث تقويمي جمعا” به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال؛

با بررسي محتويات پرونده و عايت به پرونده كلاسه 69/770 مدني با التفات به مبايعه نامه هاي عادي 18/2و12/2و(21/12صحيح است ) و4/3/68كه (ب ) مالك جمعا”50/68 مترمربع زمين مورد نظر مي باشد و به تاييد و اقرار خواندگان رديفهاي يك ودو رسيده است و تعهد فروشنده به اينكه چنانكه قسمتي در طرح قرار گرفت جبران كند

لذا در اين قسمت حكم به تائيد مالكيت خواهان نسبت به 50/68 مترمربع زمين مورد بحث دارد درباره قسمت دوم دادخواست چون مالكيت خواندگان حسب نامه شماره 7982-11/9/71 ثبت زرين شهر واظهارات وكيل خواهان ثبتي نبوده حكم به رد دعوي خواهان در اين قسمت صادر و اعلام مي شود

و در خصوص قسمت سوم خواسته هرچند خوانده رديف 3(ب ) به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 3/4/68 به ميزان 40مترمربع زمين مورد نظر را جهت ساختن مغازه از خوانده رديف دو(م ) خريده بوده است.

لكن چون قبلا” خواهان به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 18/2/68 مقدار معين (چهل مترمربع ) را به موجب سند حاشيه نويسي از(خ) خوانده رديف يك خريده و او نيز آن را از (م ) خريداري كرده و اين موضوع به اقرار و تائيد خواندگان رديفهاي يك ودو در جلسه دادرسي 6/10/70 رسيده واينگونه معامله فضولي محسوب وخواهان كه خريدار اوليه قانوني بوده تائيد و تنفيذ نكرده و باطل است.

حكم به رفع مزاحمت (ه)نسبت به ملك صادر مي گردد و نامبرده (ه) جهت احقاق حق خود مي تواند به فروشنده (م ) مراجعه و طرح دعوي كند و نسبت به قسمت چهارم نيز با عنايت به اقرار خواندگان به فروش 50/68 مترمربع زمين طبق اسناد فوق الاشعار ملزم به تحويل و تصرف دادن مبيع به خواهان مي باشد

ادامه رای وحدت رویه صلح نامه

راي صادره پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است و پس از ابلاغ راي آقاي (ه) نسبت به راي صادره به طرفيت آقاي (ب ) درخواست تجديدنظرخواهي و نتيجتا” فسخ راي صادره را خواسته شده است و پس از تكميل پرونده دادگاه به موجب تصميم مورخ 21/2/72 اعلام كرده راي صادره صحيحا” صادرشده است پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شود آقاي (ش ) كه درمرحله بدوي وكالت آقاي (ب ) را عهده دار بوده است به وكالت از مشاراليه لايحه اي در دو سه صفحه تنظيم و تسليم داشته كه به شماره 139-5/2/72 ثبت دفتر لوايح دادگاه زرين شهر شده و طي آن پس از توضيحاتي درخواست تائيد راي صادره را نموده است.

دادگاه پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده است كه به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده پرونده را به ديوان عالي كشورفرستاده كه به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است و دادخواست و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي ارواق پرونده نسبت به دادنامه شماره 763-28/9/1371 مشاوره و چون بين آقاي … رئيس شعبه و عضو … معاون اختلاف حاصل شده آقاي … مستشار به عنوان قاضي سوم شركت نموده و اكثريت چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظر خواسته موجها” و مستدلا” اصدار يافته و از جهت رعايت و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا” به ماده سه وبند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير ( در خصوص رای وحدت رویه صلح نامه ) چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا اقدام به تهیه انواع صلح نامه نموده است. شما می‌توانید با زدن بر روی تصویر زیر، به این صلح نامه‌ها دسترسی پیدا کنید.

علاوه براین، این امکان نیز وجود دارد که برای دریافت مشاوره و راهنمایی از مشاوران حقوقی با تجربه و وکلای مجرب تیم رکلا، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. برای این منظور، کافی است که درخواستتان را ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما ارتباط بگیریم.

همچنین می‌توانید برای نوشتن متن قراردادی که در نظر دارید، از خدمات تنظیم قرارداد استفاده کنید. برای دسترسی به این خدمات نیز، لازم است که درخواستتان را در بخش تنظیم قرارداد ثبت کنید.

انواع صلح نامه

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد صفحه توضیحات قرارداد شوید.

نمونه صلح نامه
دانلود قرارداد

مشاوره حقوقی تلفنی

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی تلفنی
ابراهیم زارع مویدی
«ابراهیم زارع مویدی» بنیان گذار مجموعه حقوقی رکلا و کارشناس ارشد حقوقی است. نظر به اهمیت مسائل حقوقی و به ویژه قراردادها، «ابراهیم» بخشی از مقالات موجود در رکلا را شخصا نگارش کرده و در اختیار علاقه مندان به این حوزه قرار داده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(3 نظر)
account_circle
سماواتی
thumb_up_alt

دادگاه بدون اینکه خوانده نسبت به اقرار خود کوچکترین اعتراضی کند، اقرار ایشان را غلط اعلام کرده است.
لازم به ذکر است همین قاضی نسبت به همین اقرار در دعوای دیگری از همین شخص اقرار او را پذیرفته است.
فرد اقرار کننده نیز از جامع شرایط قانونی و اهلیت نیز برخوردار است.

13:57
12 آبان 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها

به هر حال، ملاک نظر و رای قاضی است. اینکه اقرار یک شخص در یک پرونده مقبول نباشد مانع از پذیرش اقرار ایشان در پرونده دیگر نیست. البته در صورت قطعی شدن رای، می توانید درخواست واخواهی دهید و مدعی غیر قانونی بودن رای دادگاه باشید.

12:49
14 آبان 1399
account_circle
مینو دیبا
thumb_up_alt
با سلام. ما ورثه وصیتنامه تنفیذ شده داریم ولی یکی از وراث ادعا دارد که پدر ما حدود چهار هزار متر از آن زمین را با صلح به او بخشیده است و عقد صلح محقق شده است ولی بصورت شفاهی نه کتبی و سه نفر شاهد دارد. لطفا بگویید با وجود وصیتنامه تنفیذ شده که در سطر سوم آن، پدرم گفته است هرگونه نوشته‌ای از من، بعد از این وصیتنامه، تنها با امضای همه وراث معتبر است حکم چیست؟ با تشکر.
19:52
29 اسفند 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. در حال حاضر اثبات خلاف وصیت نامه به عهده ایشان خواهد بود و بدون شک با توجه به وصیت نامه فوق، مسیر دشواری را در پیش دارند.
20:46
03 فروردین 1400
account_circle
غفاری
thumb_up_alt
در صلح نامه ای که برای یکی از دو واحد تنظیم شده ولی مشخص نیست کدام واحد مورد صلح واقع شده آیا امکان ابطال وجود دارد
10:56
19 اردیبهشت 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
ممکن است صلح نامه از درجه اعتبار خارج باشد.
21:33
20 اردیبهشت 1401