chevron_right

نماینده

نماینده یکی از طرفین قراردادهای نمایندگی است. در این قسمت، تمام قراردادهایی که به هر شکل با نماینده و نمایندگی مرتبط است را قرار داده‌ایم. این قراردادها به صورت کاملا اختصاصی تنظیم شده است.