chevron_right

پیوست قرارداد

پیوست قرارداد به عنوان بخشی از مفاد قرارداد است. با این تفاوت که ممکن است بعدا به قرارداد ضمیمه شود. معمولا پیوست‌ها به اندازه خود قرارداد، دارای بار قانونی و اجرایی هستند بویژه اگر به آن پیوست در متن قرارداد اصلی اشاره شود. تیم حقوقی رکلا، به صورت اختصاصی، کلیه پیوست‌های مهم قراردادی را در همین صفحه قرار می‌دهد.