لایحه دادگاه خانواده

لایحه دادگاه خانواده لایحه‌هایی است که در مراجع قضایی مربوط به خانواده به آن‌ها نیاز خواهید داشت. درواقع هرکسی که به دادگاه خانواده مراجعه می‌کند لازم است حداقل یکی از این لایحه‌ها را به آن مرجع قضایی تقدیم کند. این لایحه‌ها با متن دقیق حقوقی و ذکر ماده‌های قانونی تنظیم شده است.