دادگاه نخستین

دادگاه نخستین یعنی دادگاهی که اولین رسیدگی را به عهده دارد. ما تمام مقالاتی را که به هر دلیل مرتبط با این دادگاه است در مجله حقوقی قرار داده‌ایم. ضمن آنکه در مواردی به شما لایحه دفاعیه توصیه کرده‌ایم که می‌توانید این لوایح را تهیه کنید.