دادگاه حقوقی

دادگاه حقوقی یعنی دادگاهی که در آن به روابط حقوقی مردم رسیدگی می‌شود. این بخش از مجله حقوقی رکلا در مورد این دادگاه و کلیه مسائلی است که برای رسیدگی، به آن محل ارسال می‌شود.